top of page

Právní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Internetový obchod PURPLY.cz umístěný na internetové adrese http://www.purply.cz provozuje podnikatel Veronika Řehák Balson, se sídlem Vrančická 411, Milín 262 31, IČ: 01249665, E-mailová adresa: veronika.balson@gmail.com a telefon: +420 777 808 722. Tato podnikatelská osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Příbrami, bankovní spojení pro měnu CZK: Fio banka, a.s.., č.ú. 2501449200 / 2010, IBAN: CZ53 2010 0000 0025 0144 9200, SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX, bankovní spojení pro měnu EUR: Fio banka, a.s.., č.ú. 2501449200 / 2010, IBAN: CZ53 2010 0000 0025 0144 9200, SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX, (dále jen jako „prodávající“).

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vypracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalších obecně závazných právních předpisů.

 2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 občanského zákoníku základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujících – spotřebitelů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu PURPLY.cz (dále jen „kupní smlouvy“). V ostatních případech se použije obecná úprava stanovená v občanském zákoníku.

 3. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou viditelně vyvěšeny na https://www.purply.cz/obchodnipodminky, kde má kupující možnost se s nimi před učiněním závazné objednávky řádně seznámit. Učiněnou objednávkou kupující potvrzuje, že si úpravy práv a povinností v obchodních podmínkách je vědom, že se s nimi dostatečně a včas seznámil a že s nimi beze zbytku souhlasí.

 4. Zvláštní ujednání učiněná se souhlasem obou smluvních stran přímo v kupní smlouvě nebo jinde mají přednost před zněním obchodních podmínek.

 5. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat, a to s účinností jejich zveřejnění, není-li v takové změně nebo doplnění stanoveno jiné datum. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklá před účinností takové změny či doplnění se řídí dosavadní úpravou obsaženou v obchodních podmínkách.

 

Nabídka zboží a cena

 1. Nabídkou zboží se rozumí prodávajícím vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na webových stránkách internetového obchodu PURPLY.cz.

 2. Nabídka zboží se nepovažuje za závazný návrh prodávajícího dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku; nabídka zboží je pouze informativního charakteru, nezávazná výzva kupujícím k podání závazných objednávek. 

 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy ohledně nabízeného zboží na webových stránkách internetového obchodu PURPLY.cz. V takovém případě kupující nemá jakékoli právo na náhradu škody vůči prodávajícímu.

 4. Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny vždy u příslušného zboží, v české měně a nezahrnují DPH (prodávající není plátcem DPH).

 5. Změna cen je vyhrazena. Cena zboží je vždy platná v době učinění objednávky.

Objednávka

 1. Objednávka kupujícího je považována mezi smluvními stranami za právně závaznou. Závaznou objednávku zboží z internetového obchodu PURPLY.cz vytváří kupující, příp. jeho zástupce.

 2. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Za jejich správnost a pravdivost odpovídá kupující. Uvede-li kupující údaje špatné nebo nepravdivé, odpovídá za náhradu škody, kterou prodávajícímu tímto svým jednáním způsobil. 

 3. Objednává se prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu PURPLY.cz, kdy kupující vybere zboží, o které má zájem, kliknutím na odpovídající ikonu zboží a klikne na ikonu „přidat do košíku“. Po „odkliknutí“ ikonky „pokladna“ potvrdí kupující své kontaktní údaje, doručovací adresu a způsob platby zboží. Závěrečným potvrzením objednávky a jejím odesláním podává kupující www.purply.czprostřednictvím webového formuláře na závazný návrh na uzavření kupní smlouvy na jím vybrané zboží.

 4. Případné potvrzení o přijetí objednávky, které je vystaveno ihned po odeslání objednávky nepředstavuje samo o sobě přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím.
   

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (tj. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

 2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká oznámením akceptace objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

 3. Společně s akceptací objednávky prodávající obvykle rekapituluje i způsob dodání zboží a jeho cenu.

 

Způsob platby

 1. Prodávající nabízí na výběr z těchto způsobů platby za objednané zboží: platební kartou prostřednictvím platebního systému řídící se podle zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku a umístěného na www.purply.cz. Druhou možností platby je prostřednictvím elektronických peněz a službou společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu. 

 2. O odeslání zboží prodávající informuje kupujícího na elektronické adrese zadané kupujícím při vytvoření objednávky.

 3. Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu, nebyla-li již zaplacena prostřednictvím platební brány.

 4. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení může být v takovém případě učiněno i prostřednictvím emailové komunikace, přičemž za okamžik doručení se považuje okamžik odeslání odstoupení z emailové adresy prodávajícího. Kupujícímu v případě odstoupení prodávajícího vzniká povinnost vrátit veškeré zboží, kterého se odstoupení týká, bylo-li mu již doručeno a uhradit prodávajícímu veškeré náklady a škody spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání a vrácení zboží.

 5. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: hello@purply.cz.

Právo na odstoupení kupujícího od smlouvy

 1. Kupující má nezpochybnitelné právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, a to z důvodu daných obecně závaznými právními předpisy, zejména pak z důvodu uvedených v § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a § 2002 občanského zákoníku.

 2. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě PURPLY.cz), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, a to v následujícím znění:

 

Vzorový formulář pro odstoupení v případě uzavření kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku: 

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od své kupní smlouvy. Týká se koupi následujícího zboží:
objednaného / přijatého dne:
jméno spotřebitele:
adresa spotřebitele:
upřesnění důvodu odstoupení od smlouvy:
účet spotřebitele, kam si přeje peníze vrátit:
podpis spotřebitele:
datum a místo:

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího hello@purply.cz.

 2. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 3. Ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal a to v bezvadném stavu, ve kterém mu bylo zboží doručeno.

 4. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě, kdy jde o dodávku:

  1. zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

  2. zboží, které kupující použil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo jsou s nimi spojené náklady na čištění,

  3. zboží, které bylo poničeno nebo jakkoliv znehodnoceno, např. rozpárané švy, odstřižená cedulka apod.

 5. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží.  

Závěrečná ustanovení

 1. Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

 2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

 4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 

 

Elektronická poptávka či objednávka zboží v e-shopu PURPLY.cz, sekci “Kimono na míru” je považována mezi smluvními stranami za právně nezávaznou. Závaznou objednávku se stane, jakmile mezi kupujícím a prodávajícím dojde k odsouhlasení a podpisu kalkulace, která je součástí elektronické či tištěné podoby dokumentu Zakázka na míru, v takovém případě se obchod mezi prodávajícím a kupujícím stává závazným a řídí se těmito ustanoveními:

Vymezení pojmů a realizace zakázky:

 1. Prodávající je podnikající fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

 2. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v následujícím odstavci těchto obchodních podmínek.

 3. Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je na zakázku vyrobené zboží specifikované v dokumentu Zakázka na míru. V tomto dokumentu jsou uvedeny údaje o zboží včetně typu kimona, typu rukávů, typu délky, typu látky a stanovené kupní ceny.

 5. Cena uvedená v odsouhlaseném dokumentu Zakázka na míru je finální a je uvedena bez DPH (prodávající není plátcem DPH). V případě dalších požadavků ze strany kupujícího, které jsou nad rámec Zakázky na míru, budou služby účtovány jako vícepráce ze strany prodávajícího a kupující se zavazuje je uhradit. Na vícepráce bude kupující prodávajícím včas upozorněn před jejich samotnou realizací.

 6. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je písemně specifikována v dokumentu Zakázka na míru a kupující ji stvrzuje svým odsouhlasením finální kalkulace. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

 

Průběh realizace zakázky je následující:

 1. Kupující v rámci objednávky specifikuje veškeré detaily zakázky – především výběr ze střihů, z variant, které jsou mu ukázány, výběr látky, z variant které jsou mu přeloženy, jeho tělesné míry, na základě kterých jsou produkty ušity (zde je akceptována tolerance mír u finálního výrobku +/- 5 cm protože se jedná o ruční práci). Míry kupujícího je možné také osobně změřit před uzavřením kupní smlouvy.

 2. Po ušití zakázky je tako zakázka osobně předána nebo zaslána zákazníkovi.

 

 Práva a povinnosti smluvních stran:

 1. Odsouhlasením kalkulace vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu vytvořit a následně odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnout cenu, tady kupní cenu zboží a případně dopravu. 

 2. Prodávající dodá zboží na základě ústní či písemné specifikace, kterou s kupujícím upřesnil při úvodní schůzce či hovoru.

 3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží.

 4. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami, které jsou definované v sekci Platba za zboží.

 Platba za zboží 

 1. Odsouhlasením finální kalkulace kupující stvrzuje a akceptuje kupní cenu zboží, do tří dnů je poté kupující povinen bankovním převodem na bankovní účet číslo2501449200 / 2010,( 2501449200 / 2010, IBAN:CZ53 2010 0000 0025 0144 9200, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX, Variabilní symbol jméno a příjmení kupujícího) uhradit prodávajícímu 50% z celkové částky. Zbylých 50% z ceny je kupující povinen zaplatit do 3 dnů od doručení zboží, které bylo ušito na míru.

Termín a způsob dodání 

 1. Zboží bude zákazníkovi předáno v provozovně Vrančická 411, Milín 262 31, na předem oboustranně odsouhlasené adrese a v předem odsouhlaseném termínu (dále jen „termín dodání zboží“) nebo zasláno na adresu kupujícího uvedenou v dokumentu Kimono na míru. Úhradou sjednané ceny se rozumí přijetí a připsání 100% částky na účet prodávajícího nebo proplacení hotově při předání zboží. 

 2. Prodávající není v prodlení po dobu, ve které zákazník nereaguje na výzvu k převzetí zboží.

Vrácení zboží

 1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle požadavků kupujícího nebo zhotoveného pro jeho osobu, pokud již prodávající započal se zhotovením zakázky. Za zahájení zhotovení zakázky se považuje okamžik, ve kterém prodávající objedná materiál pro zhotovení zakázky. 

 2. V případě splnění zákonných podmínek pro vrácení zboží, bude kupujícímu na jím určený účet vrácena finanční částka na úhradu kupní ceny po odpočtu nákladů prodávajícího spojeného s vrácením zboží.

Odpovědnost za vady a reklamační řád

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s diskutovanými detaily zakázkové výroby, zejména, že je bez vad.

 2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď úpravou věci, opravou či její výměnou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 3. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

 5. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodnou nebo neodbornou manipulací nebo porušením pokynů, jak o zboží pečovat. 

 6. Prodávající se vždy bude snažit provést takové požadované úpravy zboží, které jsou realizovatelné a v souladu s přáním kupujícího. Prodávající není povinen realizovat úpravy z důvodu výrazné změny tělesných měr zákazníka od okamžiku objednávky do okamžiku předání hotové zakázky a dále úpravy zásadně měnící původní styl a znění zakázky (Např. kupující při objednávce zvolí přiléhavý střih produktů, avšak po zkoušce bude požadovat střih uvolněný).

 7. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 8. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo nevhodným ošetřením včetně praní, žehlení či sušení, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací a úmyslným poškozením.

 9. Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v bodě 2.2 výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (v případě právnické osoby či podnikatele 12 měsíců)

 10. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

 11. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 12. V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží bude při řešení reklamace postupováno v souladu s platnými předpisy.

 13. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím návštěvy nebo doručením zboží na adresu Vrančická 411, Milín, 262 31, kdy kupující prodávajícímu předá reklamované zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží dnem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Reklamované zboží bude prodávajícímu dodáno bez zjevných nečistot či dalších hygienických závad. V případě nesplnění této povinnosti kupujícího nebude reklamace řešena a zboží bude kupujícímu na jeho náklady vráceno k odstranění hygienických závad.

 14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu. Pro kupujícího - jiný subjekt platí lhůta 90 dní. 

 

Závěrečná ustanovení 

 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou účinné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 3. Kupující není oprávněný bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

 4. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 5. Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

 6. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Veronika Řehák Balson, se sídlem Vrančická 411, Milín 262 31, IČ: 1249665, E-mailová adresa: veronika.balson@gmail.com a telefon: +420 777 808 722 (dále jen: „správce“).

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává  identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
    

Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, email, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook, Instagram apod. Sesbírané tyto cookies soubory (základní, marketingové, funkční a analytické) jsou následně společností Google Inc. zpracovány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

 3.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Wix.com, Paypal) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové a účetní služby.

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou jen poskytovatelé cloudových služeb, nikoliv subjekty, které vznikly  za účelem obchodování s osobními údaji. 

 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 2. Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím hesel a antivirových programů apod.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře či podpisem Zakázky na míru, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.purply.cz/obchodnipodminky

 

Všechny tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.08.2022

bottom of page