Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky pro nákup od podnikající fyzické osoby Veroniky Řehák Balson.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky pro nákup od podnikající fyzické osoby Veroniky Řehák Balson.

1.2  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Podnikatel Veronika Řehák Balson, Sídlo: Užocká 4, Praha 10, 100 00,IČ: 1249665, E-mailová adresa: veronika.balson@gmail.com a telefon: 

+420 777 808 722

1.3  Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), vše ve znění příslušných směrnic Evropské unie.

1.4  V obchodních podmínkách použité pojmy „zboží“ a „výrobek“ označují shodně plnění prodávajícího pro kupujícího.

1.5  Podepsáním zakázkového listu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ A REALIZACE ZAKÁZKY 

2.1  Prodávající je podnikající fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.

2.2  Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3  Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4  Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v zakázkovém listu. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku podpisu zakázkového listu.

2.5 Ceny uvedená v zakázkovém listu jsoufinální a jsou uváděny bez DPH (prodávající není plátcem DPH). V případě dalších požadavků, ze strany kupujícího, které jsou nad rámec zakázkovém listu nebo mění jeho znění, budou služby účtovány jako vícepráce ze strany prodávajícího a kupující se zavazuje je uhradit. Na vícepráce bude kupující prodávajícím v čas upozorněn. 

2.6  Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je specifikována v zakázkovém listu, který kupující stvrzuje svým podpisem. Kupní smlouva je uzavřena akceptací této objednávky ze strany prodávajícího jeho podpisem. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

2.7  Průběh realizace zakázky je následující. Zákazník v rámci objednávky specifikuje veškeré detaily zakázky – především látku, styl a střih objednaných produktů. Tělesné míry, na základě kterých jsou produkty ušity, dodá kupující prodávajícímu nebo jsou kupujícímu osobně změřeny před uzavřením kupní smlouvy. Správnost těchto rozměrů kupující stvrzuje podpisem zakázkového listu. Po zhotovení zakázky je zákazník prodávajícím pozván na dobrovolnou zkoušku, v rámci které jsou v případě potřeby realizovány drobné úpravy produktů. Po realizaci úprav je zakázka předána zákazníkovi.

 

 3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1  Uzavřením kupní smlouvy a úhradou platby vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnout cenu, tady kupní cenu zboží a případně dopravu.

3.2  Prodávající dodá zboží na základě specifikace v zakázkovém listu, který kupující vyplňuje při objednávce zboží.

3.3  Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží.

3.4  Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

 

 4. PLATBA ZA ZBOŽÍ

4.1  Kupující je povinen při objednávce uhradit bankovním převodem platbu ve výši 100% celkové ceny zakázky. Kupující začne na zakázce pracovat až po obdržení platby od zákazníka.

 

 

 5. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

5.1  Zboží bude zákazníkovi předáno v provozovně, ve které bylo objednáno, dle předem odsouhlaseného termínu v zákaznickém listu a od úhrady sjednané ceny(dále jen „termín dodání zboží“). Úhradou sjednané ceny se rozumí připsání 100% částky na účet prodávajícího.

5.2  Prodávající není v prodlení po dobu, ve které zákazník nereaguje na výzvu k převzetí zboží.

5.3  Zboží může být kupujícímu zasláno na adresu, kterou uvede v zakázkovém listě, avšak kupující je povinen uhradit předem celkovou cenu zakázky společně s náklady na zvolený typ dopravy.

 

 

 6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zhotoveného pro jeho osobu, pokud již prodejce započal se zhotovením zakázky. Za zahájení zhotovení zakázky se považuje okamžik, ve kterém dodavatel objedná materiál pro zhotovení zakázky, případně okamžikem zahájení prací na objednávce. 

6.2  V případě splnění zákonných podmínek pro vrácení zboží, bude kupujícímu na jím určený účet vrácena finanční částka na úhradu kupní ceny po odpočtu nákladů prodávajícího spojeného s vrácením zboží.

 

 

 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

7.2  V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď úpravou věci, opravou či její výměnou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.3  Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

7.4  Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodnou nebo neodbornou manipulací nebo porušením pokynů jak pečovat o zboží pečovat. 

7.5  Prodávající se vždy bude snažit provést takové požadované úpravy produktů, které jsou realizovatelné a v souladu s potvrzenou objednávkou uvedenou v zakázkovém listě. Prodávající není povinen realizovat úpravy z důvodu výrazné změny tělesných měr zákazníka od okamžiku objednávky do okamžiku předání hotové zakázky a dále úpravy zásadně měnící původní styl zakázky (Např. zákazník při objednávce zvolí přiléhavý střih produktů, avšak po zkoušce bude požadovat střih uvolněný).

7.6  U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.7  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací a úmyslným poškozením.

7.8  Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v bodě 2.2 výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován

v bodě 2.3 výše) 6 měsíců.

7.9  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

7.10  Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.11  V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží bude při řešení reklamace postupováno v souladu s platnými předpisy.

7.12  Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím návštěvy nebo doručením zboží do provozovny, kdy kupující prodávajícímu předá reklamované zboží, lhůta pro vyřízení reklamace běží dnem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Reklamované zboží bude prodávajícímu dodáno bez zjevných nečistot či dalších hygienických závad. V případě nesplnění této povinnosti kupujícího nebude reklamace řešena a zboží bude kupujícímu na jeho náklady vráceno k odstranění hygienických závad.

7.13  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu.

 

 

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1  Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

8.3  Kupující není oprávněný bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

8.4  Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.